AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI
AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

Khamis, 19 Jun 2014

CUKAI / PAJAK PADA KACA MATA ULAMA' ISLAM

 

بسم الله الرحمن الر حيم

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمد عبده ورسوله
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون} سورة: آل عمرانالآية: 102 

OLEH:AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

CUKAI PADA KACA MATA ULAMA' ISLAM

BAB EKONOMI

PENGERTIAN CUKAI

Cukai ialah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh mereka yang berkemampuan bertujuan melaksanakan kemaslahatan syarak dengan penetapan dari pihak pemerintah.

Syarat-syarat sah ditetapkan pembayaran cukai

Para ulamak islam telah menetapkan syarat –syarat yang membolehkan arahan pembayaran cukai oleh pihak seperti berikut:

1- pemerintahan telah melaksanakan segala kewajipan kewangan sebagaimana yang ditetapkan oleh islam seperti arahan mengeluarkan zakat, pelaksanaan sistem kharaj dan sebagainya.

2- Pemerintah yang menetapkan pembayaran cukai itu adalah pemerintah yang berakhlak dengan akhlak di dalam perkara yang bersangkutan dengan pelaksanaan sistem kewangan islam.

3- Baitul mal tidak dapat menampung perbelanjaan negara setelah digunakan segala sumber yang ada.

4- Penetapan pembayaran cukai itu adalah bertujuan kemaslahatan yang diakui oleh syarak.

5- Penetapan cukai itu hanya dikenakan ke atas mereka yang berkemampuan sahaja.

Dari syarat-syarat di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa sistem cukai itu boleh dikenakan dengan wujudnya perkara berikut:

1- keperluan hakiki kepada sumber kewangan
2- pembahagian bebanan cukai adal berlaku secara adil.
3- Hasil cukai dibelanja untuk kemaslahatan umum
4- Mendapat persetujuan ahli syura ( ahli al hall wal aqd )

PENDAPAT PARA ULAMAK MENGENAI CUKAI

1. Pendapat Ibnu hazm

Ibnu hazm ketika membahaskan tentang permasalahan cukai tidak menggunakan perkataan cukai tetapi menggunakan kalimah yang sama erti dengan cukai. Dimana beliau menggunakan perkataan paksaan pemerintah dalam bentuk kewangan ke atas rakyat apabila berlaku sebab tertentu.
Ibnu Hazm telah membawa dalil naqli dan dan juga perkataan sahabat.

Dalil naqli

Al-Quran : Firman Allah s.w.t : al an’aam 141

Menurut Ibnu Hazm ayat di atas bukanlah memperkatakan tentang zakat. Beliau berhujah bahawa ayat di atas adalah makiyyah sedangkan kefardhuan zakat di madinah. Oleh itu ayat di atas memperkatakan hak harta benda selain dari zakat di antaranya ialah cukai.

Firman Allah SWT : yang bermaksud :

“ Dan berilah hak kepada sanak saudara , orang-orang miskin dan ibnu sabil.
Ayat di atas mewajibkan berbuat baik kepada kepada golongan yang kesempitan hidup. Dimana menunaikan hak tersebut dianggap satu amal kebajikan dan tidak melakukannya dianggap satu kerja jahat. Maka cukai yang dikenakan adalah salah satu bentuk kerja kebajikan.

Hadis :

Sabda Rasulullah barangsiapa yang mempunyai makanan yang mencukupi dua orang maka hendaklah dicari orang ketiga , barangsiapa yang mempunyai makanan yang mencukupi tiga orang maka hendaklah ia mencari orang keempat…..

Hadis di atas menunjukkan arahan supaya orang kaya membantu orang yang kurang upaya. Ini adalah bertepatan dengan tujuan pembayaran cukai.

Berkata Umar “ jikalau aku boleh kembali ke zaman awal pemerintahanku nescaya aku akan mengambil harta orang kaya yang lebih dari keperluannya dan aku akan bahagikan kepada orang yang misikin. ”

Berkata Ali “ Sesungguhnya Allah SWT menfardukan ke atas orang kaya menghulurkan bantuan kepada orang yang miskin dengan yang mencukupkan kehidupan mereka. ”

2.Pendapat Imam Haramain :

Penetapan pembayaran cukai mengikut Imam Al Haramain adalah berdasarkan oleh ijma’ ulama’ yang menyebut bahawa menjadi kewajipan pemerintah dan mempertahankan daulah. Maka apabila baitul mal tidak menampung perbelanjaan ketenteraan, maka pemerintah boleh mengenakan sistem pembayaran cukai ke atas mereka yang berkemampuan.

Dari kenyataan di atas bolehlah dibuat kesimpulan bahawa Imam Al haramain setiap perbelanjaan untuk kemaslahatan umum yang diiktiraf oleh syara’ wajib ditampung oleh golongan yang berkemampuan setelah baitul mal tidak dapat menampung perbelanjaan tersebut.

3.Pendapat Imam Al Ghazali :

Menurut Imam al Ghazali di dalam kitabnya Al mustasfa ,tidak harus dikenakan cukai ke atas rakyat jika sekiranya harta benda yang berada di tangan tentera islam adalah mencukupi. Namun begitu jika sekiranya unit ketenteraan Islam tidak memiliki wang yang cukup dan baitul mal tidak mampu menanggung perbelanjaan ketenteraan , maka harus kepada pemerintah mengenakan cukai kepada golongan yang berada sekadar jumlah yang dapat menampung perbelanjaan ketenteran. Pemerintah Islam harus memberi tanah kerajaan kepada tentera sebagai ganti cukai.

Dalil harusnya dikenakan cukai kepada golongan yang berada ialah kaedah fiqh yang berbunyi apabila terdapat dua perkara yang memudharatkan yang tidak dielakkan maka wajib melakukan yang paling kurang mudhorat antara keduanya. Maka penetapan cukai ke atas golongan yang berada adalah mudhorat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan tentera yang meninggalkan tugas ketenteraan kerana mencari sara hidup.

4. Pendapat Ibnu Taimiyah :

Di dalam membincangkan tentang keharusan sistem pembayaran cukai, Ibnu Taimiyyah berdalilkan dengan qias aulawi dimana beliau berkata:
Jika sekiranya Allah mewajibkan ke atas para sahabat yang berjihad dengan harta dan jiwa raga mengeluarkan usyur dari hasil tanaman mereka ,maka sepatutnya lebih diwajibkan ke atas golongan yang berkemampuan yang tidak keluar berjihad mengeluarkan kewangan untuk menampung perbelanjaan jihad ( maslahah umum ) .

KE MANA CUKAI ITU DIBELANJAKAN

Para ulamak telah bersepakat bahawa hasil cukai yang dipungut wajiblah dbelanjakan untuk kepentingan umum.kepentingan umum yang dimaksudkan itu ialah :

1-jihad
2-jaminan kemasyarakatan
3-maslahat umum

1) Jihad
semua ulamak yang membincangkan keharusan penetapan sistem cukai oleh pihak pemerintah membuat kenyatan bahawa hasil pungutan cukai wajib dibelanjakan untuk tujuan jihad fi sabillillah. Pada zaman sekarang ,bolehlah dikatakan bahawa menghantar anak qaryah belajar diluar negara , menyediakan perpustakaan yang mengamdungi kitab-kitab yang mempertahankan dan menerangkan islam, pembinaan pusat-tarbiyah,masjid,sekolah dan lain-lai perkara yang melibatkan mempertahan dam mengembangkan islam adalah dianggap jihad.

2) Jaminan kemasyarakatan
Makna jaminan kemasyarakatan ialah golongan yang kesempitan hidup hendaklah dibantu oleh golongan yang berkemampuan.betapanya pentingnya perkara ini sehingga ayat-ayat makiyah memberi penekanan secara khusus tentang jaminan kemasyarakatn, sebagaimana dineri penekanan kepada masalah aqidah.pada zaman sekarang bolehlah dikatakan bahawa penyediaan tapak kediaman bagi golongan yang kurang upaya, bantuan pakaian , alat-alat bantu sekolah dan seumpamanmya adalah termasuk jaminan kemasyarakatan di dalam islam yang perlu diberi perhatian.

3) Maslahat umum
Maslahat umum ialah perkara yang melibatkan masyarakat umum. Pembinaan jambatan, jalanraya, pos-pos keselamatan dan seumpamanya adalah contoh kemaslahatam umum.

Dari perbincangan di atas jelaslah bahawa haram sama sekali meggunakan hasil pungutan cukai itu bertujuan kemaslahatan peribadi. 

Hukum Cukai/Pajak Dalam Islam

Banyak kalangan yang sering membicarakan masalah pajak. Hal ini terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Direkorat Pajak. Bagaimana sebenarnya hukum pajak dalam kaca mata syariah ?
Pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.( Wikipedia.org )
Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan adh-Dharibah yang jama’nya adalah adh-Dharaib.  Ulama – ulama dahulu menyebutnya juga dengan al Muks.  Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah diantaranya adalah :
1/ al-Jizyah ( upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam )
2/al-Kharaj( pajak bumi yang dimiliki oleh Negara )
3/al-Usyr ( bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam )
Pendapat Ulama Tentang Cukai/Pajak
Kalau kita perhatikan istilah-istilah di atas, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya.
Pendapat Pertama : menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah  binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :
لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
"Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. " ( HR Ibnu Majah, no 1779, di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah ( Maimun ), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas )
Apalagi banyak dalil yang mengecam para pengambil pajak yang dhalim dan semena-mena, diantaranya adalah :
Pertama : Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah saw bersabda :
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
“ Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni." ( HR Muslim, no: 3208 )
Kedua : Hadist Uqbah bin ‘Amir, berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda :
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak ( secara zhalim ) “ ( HR Abu Daud, no : 2548, hadist ini dishohihkan oleh Imam al Hakim ) .
Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazmi di dalam Maratib al Ijma’ hlm : 141 :
“واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق “
”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.”
, Imam Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al Haitami di dalam az- Zawajir ‘an iqtirafi al Kabair, Syekh Sidiq Hasan Khan di dalam ar-Rauda an-Nadiyah, Syek Syamsul al Haq Abadi di dalam Aun  al-Ma’bud dan lain-lainnya
Pendapat Kedua : menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.
Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah  binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :
إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." ( HR Tirmidzi, no: 595 dan Darimi, no  : 1581, di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah ( Maimun ), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas )
Syarat-syarat Pemungutan Pajak
Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam  memungut pajak dari umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama : Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh Negara musuh.
Kedua : Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.
Ketiga : Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat.
Keempat: Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh  terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepenting an kampaye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi.
Kelima : Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
Keenam : Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja,
Ketujuh : Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesaj pada waktu itu saja.
Sebagian besar syarat-syarat tersebut teringkas dalam peristiwa yang terjadi pada zaman Imam Nawawi. Pada waktu itu terjadi penyerangan besar-besaran pasukan Tartar kepada wilayah-wilayah kaum muslimin, hampir semua wilayah kaum muslimin telah ditaklukan oleh pasukan Tatar.
Yang berkuasa di Syam  waktu itu adalah Sultan Zhahir Baibas. Beliau mengajak para ulama untuk bermusyawarah dalam menghadapi pasukan Tatar, sedang kas yang ada di Baitul Maal tidak mencukupi untuk biaya perang. Akhirnya mereka menetapkan bahwa Negara akan memungut pajak kepada  rakyat, terutama yang kaya untuk membantu biaya perang.
Ternyata Imam Nawawi tidak hadir dalam acara itu, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Sultan itu. Maka akhirnya Imam Nawawi dipanggil. Sultan berkata kepadanya “Berikan tanda tangan anda bersama para ulama lain”. Akan tetapi Imam Nawawi tidak bersedia. Sultan menanyakan kepada Imam Nawawi “ kenapa tuan menolak ?”
Imam Nawawi berkata : “Saya mengetahui bahwa Sultan dahulu adalah hamba sahaya dari Amir Banduqdar, anda tak mempunyai apa – apa, lalu Allah memberikan kekayaan dan dijadikannya Raja, saya dengar anda memiliki seribu orang hamba. Setiap hamba mempunyai pakaian kebesaran dari emas dan andapun mempunyai 200 orang jariah, setiap jariah mempunyai perhiasan. Apabila anda telah nafkahkan itu semua, dan hamba itu hanya memakai kain wol saja sebagai gantinya, demikian pula para jariah hanya memakai pakaian tanpa perhiasan, maka saya berfatwa boleh memungut biaya dari rakyat.
Mendengar pendapat Imam Nawawi ini, Sultan Zhahir pula sangat marah kepadanya dan berkata : “Keluarlah dari negeriku Damaskus”. Imam Nawawi menjawab, “Saya taat dan saya dengar perintah Sultan “, lalu pergilah ia ke kampung Nawa d8 daerah Syam. Para ahli fiqh berkata kepada Sultan, “ Beliau itu adalah ulama besar, ikutan kami dan sahabat kami “. Lalu Imam Nawawi diminta kembali ke Damaskus tetapi beliau menolak dan berkata : “ Saya tidak akan masuk Damaskus selagi Zhahir ada di sana”, kemudian setelah satu bulan Sultan pun mati.  ( Imam Suyuti, Husnu al Muhadharah : 2/ 66-67 )
Apakah pajak hari ini sesuai dengan Islam  ?
Apakah pajak hari ini sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan ulama atas ? maka jawabannya adalah tidak, hal itu dengan beberapa sebab :
1.     Pajak hari ini dikenakan juga pada barang dagangan dan barang-barang  yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung akan membebani  rakyat kecil
2.     Hasil pajak hari ini dipergunakan untuk hal-hal yang bukan termasuk kebutuhan darurat, tetapi justru malah digunakan untuk membiayai tempat-tempat maksiat dan rekreasi, pengembangan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sejenisnya, bahkan yang lebih ironisnya lagi sebagian besar pajak yang diambil dari rakyat itu hanya untuk dihambur-hamburkan saja, seperti untuk pembiayaan pemilu, pilkada, renovasi rumah DPR, pembelian mobil mewah untuk anggota dewan dan pejabat, dan lain-lainnya.
3.     Pajak hari ini diwajibkan terus menerus secara mutlak dan tidak terbatas.
4.     Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat, padahal zakat sendiri belum diterapkan secara serius.
5.     Pajak yang diwajibkan hari ini belum dimusyawarahkan dengan para ulama dan tokoh masyarakat.
6.     Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat kecil, padahal sumber-sumber pendapat Negara yang lain, seperti kekayaan alam tidak diolah dengan baik, bahkan malah diberikan kepada perusahan asing, yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, akan bisa mencukupi kebutuhan Negara dan rakyat.
Perbedaan antara Zakat dan Pajak
Banyak kalangan yang menyamakan secara mutlak antara zakat dan pajak, padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat menyolok, diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
Pertama ( dari sisi nama ), zakat berarti : bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedang pajak berarti :  beban atu upeti yang harus dibayarkan.
Kedua ( dari sisi dasar hukum), zakat ditetapkan berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadist-hadits Rasulullah saw yang bersifat tegas dan qath'I, orang yang menolak untuk membayarkannya secara sengaja, wajib diperangi dan sebagian ulama menghukuminya dengan kafir. Sedang pajak ketetapannya bersifat ijtihad para ulama atau bahkan hanya keputusan dari para pejabat untuk kepentingan Negara atau untuk kepentingan mereka sendiri.
Ketiga ( dari sisi waktu ), zakat berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat, sehingga kewajibannya bersifat tetap dan terus-menerus. Sedang pajak ketetapannya bersifat sementara, tergantung kepada kebutuhan negara.
Keempat ( dari sisi obyek dan pemanfaatan ), zakat kadarnya baku dan tetap berdasarkan hadist-hadist shahih, dan obyeknya-pun tertentu, tidak semua barang wajib dizakati, serta pemanfaatan dan  penggunaannya tidak boleh keluar dari delapan golongan yang ditetapkan di dalam Qs At Taubah, ayat: 60. Sedang pajak kadar dan aturan pemungutannya sangat tergantung kepada aturan yang ditetapkan oleh Negara. Hasil pajakpun bisa digunakan pada seluruh sektor kehidupan ini, bahkan pada hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan